top of page
Keyboard and Mouse

Sobre les TAC

Tecnologia en la escuela
El Covid-19 i les TAC

 

El Covid-19 ha provocat grans canvis en l'àmbit educatiu. Entre altres aspectes, ha modificat la manera com ens comunicam amb el nostre alumnat; plataformes com el Meet o Zoom ens han facilitat la tasca. Les classes han passat de ser presencials a donar-se a distància, de manera online; i els continguts de llibres i altre material s'ha traslladat a plataformes online, com és el Google Classroom.

 

Pel fet que les noves tecnologies han permès l'aprenentatge de l'alumnat en una situació com aquesta, és important que coneguem i fem ús de totes les possibilitats que aquestes ens ofereixen.

 

És per açò que el paper de la coordinadora TAC és necessari, ja que, entre altres coses, facilita les eines per fer un ús adequat de les noves tecnologies. 

TIC o TAC?

És evident que vivim en una societat canviant, i avui dia gran part de la informació es troba i es genera en format digital. Per aquest motiu, han anat sortint nous conceptes que giren al voltant d'aquest món virtual. 

Una de les principals confusions que sorgeixen arran d'aquests nous conceptes és la diferència que hi ha entre TIC i TAC. Les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) són les tècniques que utilitzem per crear/transferir/administrar informació per mitjà de la informàtica. En canvi, les TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) són el resultat d'aplicar les TIC a l'àmbit educatiu.

 

Amb les TIC aprenem SOBRE les noves tecnologies, i amb les TAC aprenem AMB les noves tecnlogies.

bottom of page